Wij werken en werkten voor gemeentes, provincies, ministeries, agentschappen en diensten, corporaties en vakbonden, belangen- en beroepsorganisaties.

Beleidsterreinen die voorbijkwamen zijn nationale en buitenlandse handel, wonen en groen, verkeer en vervoer, breedtesport, maatschappelijke ontwikkeling, basisadministratie en rechtspraak.